جام حذفی فوتبال ایران شنبه 2 تیر

جام حذفی فوتسال - فصل 1392-93مرحله یک شانزدهم نهایی

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات

گـیـتـی پـسـنـد اصـفـهـان انصراف برق شیراز انصراف برق شیراز
شـاهـیـن لـردگـان انصراف لبنیات ارژن فارس انصراف لبنیات ارژن
کـوهـدشـت لـرسـتـان انصراف شهرداری رشت انصراف شهرداری رشت
کـات شـاهـرود انصراف راه ساری انصراف راه ساری
فـرش آرای مـشـهـد انصراف نفت امیدیه انصراف نفت امیدیه
پـاس قـوامـیـن انصراف هلال احمر تبریز انصراف هلال احمر
عـلـیـصـدر هـمـدان انصراف شهید منصوری انصراف شهید منصوری
دبـیـری تـبـریـز انصراف ایران جهان مشهد انصراف ایران جهان
شـاهـیـن کـرمـانـشـاه انصراف شرکت ملی حفاری انصراف شرکت ملی حفاری
پتروشیمی ماهشهر انصراف بـرنـا خـوزسـتـان انصراف پتروشیمی
مـقـاومـت ایـلام انصراف زمزم اصفهان انصراف زمزم
14 بهمن 92 (15:00) شـهـرداری تـبـریـز 1-3 فردوسی مشهد
14 بهمن 92 (15:00) پرسپولیس بهزیستی 4-2 مـاهـان تـنـدیـس قـم
14 بهمن 92 (15:00) نظام مهندسی کرمانشاه 3-4 شهرداری ساوه
14 بهمن 92 (15:00) شهید فرجی قزوین 6-3 مـیـثـاق تـهـران
14 بهمن 92 (17:00) تـاسـیـسـات دریـایـی 1-6 پیام ولیعصر اراک


مرحله یک هشتم نهایی

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات

گیتی پسند اصفهان انصراف پـاس قـوامـیـن انصراف گیتی پسند
شـهـرداری تـبـریـز انصراف دبیری تبریز انصراف دبیری تبریز
فـرش آرای مـشـهـد انصراف کات شاهرود انصراف کات شاهرود
21 بهمن 92 (15:00) تـاسـیـسـات دریـایـی 2-3 علیصدر همدان
21 بهمن 92 (15:00) نـظـام مـهـنـدسـی کـرمـانـشـاه 4-9 کوهدشت لرستان
21 بهمن 92 (15:00) شاهین لردگان 5-3 مـقـاومـت ایـلام
21 بهمن 92 (15:00) مـاهـان تـنـدیـس قـم 2-7 شاهین کرمانشاه
21 بهمن 92 (15:00) مـیـثـاق تـهـران 3-4 برنا خوزستان


مرحله یک چهارم نهایی

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات

28 بهمن 92 (15:00) مـاهـان تـنـدیـس قـم 0-7 نظام مهندسی کرمانشاه
28 بهمن 92 (15:00) مـیـثـاق تـهـران 3-6 مقاومت ایلام
28 بهمن 92 (15:00) پاس قوامین 5-1 تـاسـیـسـات دریـایـی
4 اسفند 92 (15:00) فرش آرای مشهد 4-3 شـهـرداری تـبـریـز


مرحله نیمه نهایی

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات

مـیـثـاق تـهـران انصراف تاسیسات دریایی انصرف تاسیسات دریایی
26 اردیبهشت 93 (17:00) شـهـرداری تـبـریـز 3-5 ماهان تندیس قم
1 خرداد 93 (17:00) مـاهـان تـنـدیـس قـم 2-4 شهرداری تبریز
مـاهـان تـنـدیـس قـم 7-7 شهرداری تبریز برد ماهان تندیس با گل زده بیشتر در خانه حریف


مرحله فیـنال

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات

6 خرداد 93 میثاق تهران 3-3 مـاهـان تـنـدیـس قـم برد ماهان تندیس در پنالتی با نتیجه 4-1


نمودار جام حذفی فوتسال - فصل 1392-93