جام حذفی فوتبال ایران یکشنبه 24 تیر
این جدول تا پایان فصل 24-2023 تنظیم شده است.

لیست قهرمانان لیگ هلند (اردیویسه)

ajax
بیشترین تعداد قهرمانی
آژاکس (36 دوره)
Eindhoven
قهرمان فعلی
پی اس وی آیندهوون (24-2023)


#
فصل
قهرمان
دوم
سوم
1 1888-89 وی وی کونکوردیا کونینکلیجکه اچ اف سی اچ وی وی دن هاگ
2 1889-90 کونینکلیجکه اچ اف سی آر ای پی اچ وی وی دن هاگ
3 1890-91 اچ وی وی دن هاگ کونینکلیجکه اچ اف سی آر ای پی
4 1891-92 آر ای پی آر سی ان وی وی روتردام کونینکلیجکه اچ اف سی
5 1892-93 کونینکلیجکه اچ اف سی آر ای پی اچ وی وی دن هاگ
6 1893-94 آر ای پی کونینکلیجکه اچ اف سی اچ وی وی دن هاگ
7 1894-95 کونینکلیجکه اچ اف سی اسپارتا روتردام اچ وی وی دن هاگ
8 1895-96 اچ وی وی دن هاگ آر ای پی اسپارتا روتردام
9 1896-97 آر ای پی اچ وی وی دن هاگ کراینهوت
10 1897-98 آر ای پی ویتسه
11 1898-99 آر ای پی ویتسه
12 1899-00 اچ وی وی دن هاگ ویکتوریا واگنینگن
13 1900-01 اچ وی وی دن هاگ ویکتوریا واگنینگن
14 1901-02 اچ وی وی دن هاگ ویکتوریا واگنینگن
15 1902-03 اچ وی وی دن هاگ ویتسه ولهادینگ
16 1903-04 کراینهوت ولوکیتاس بردا انشده
17 1904-05 اچ وی وی دن هاگ انشده
18 1905-06 کراینهوت انشده
19 1906-07 اچ وی وی دن هاگ انشده
20 1907-08 کوئیک دن هاگ دونتر
21 1908-09 اسپارتا روتردام ویلهلمینا [1]
22 1909-10 اچ وی وی دن هاگ کوئیک نیجمنگن
23 1910-11 اسپارتا روتردام جی وی سی واگنینگن
24 1911-12 اسپارتا روتردام جی وی سی واگنینگن
25 1912-13 اسپارتا روتردام ویتسه
26 1913-14 اچ وی وی دن هاگ ویتسه ویلم 2
27 1914-15 اسپارتا روتردام ویتسه
28 1915-16 ویلم 2 گو اهد اگلس اسپارتا روتردام
29 1916-17 گو اهد اگلس یو وی وی اوترخت ویلم 2
30 1917-18 آژاکس گو اهد اگلس ویلم 2
31 1918-19 آژاکس گو اهد اگلس ای اف سی آمستردام
32 1919-20 بی کوئیک 1887 وی او سی روتردام گو اهد اگلس
33 1920-21 ان ای سی بردا بی کوئیک 1887 آژاکس
34 1921-22 گو اهد اگلس بلاو ویت آمستردام ان ای سی بردا
35 1922-23 آر سی اچ بی کوئیک 1887 گو اهد اگلس
36 1923-24 فاینورد استورموگلس [2] ان ای سی بردا
37 1924-25 کراینهوت ان ای سی بردا اسپارتا روتردام
38 1925-26 اسپورت کلوب انشده ام وی وی فاینورد
39 1926-27 هراکلس آلملو ان ای سی بردا آژاکس
40 1927-28 فاینورد آژاکس نواد
41 1928-29 پی اس وی آیندهوون گو اهد اگلس فاینورد
42 1929-30 گو اهد اگلس آژاکس ولوکیتاس بردا
43 1930-31 آژاکس فاینورد پی اس وی آیندهوون
44 1931-32 آژاکس فاینورد اسپورت کلوب انشده
45 1932-33 گو اهد اگلس فاینورد استورموگلس
46 1933-34 آژاکس کی اف سی ویلم 2
47 1934-35 پی اس وی آیندهوون گو اهد اگلس آژاکس
48 1935-36 فاینورد آژاکس اسپورت کلوب انشده
49 1936-37 آژاکس فاینورد پی اس وی آیندهوون
50 1937-38 فاینورد هراکلس آلملو دور ویلسکراخت استرک
51 1938-39 آژاکس دور ویلسکراخت استرک ان ای سی
52 1939-40 فاینورد بلاو ویت آمستردام هراکلس آلملو
53 1940-41 هراکلس آلملو پی اس وی آیندهوون ای دی او دن هاگ
54 1941-42 ای دی او دن هاگ اف سی آیندهوون آپلدورن
55 1942-43 ای دی او دن هاگ فاینورد ویلم 2
56 1943-44 ولویجکرز وی یو سی دن هاگ لونگا
57 1945-46 اچ اف سی هارلم آژاکس هیرنفین
58 1946-47 آژاکس هیرنفین ان ای سی
59 1947-48 اف سی دن بوش هیرنفین گو اهد اگلس
60 1948-49 شیدامسه وتبال ورنیجینگ اف سی دن بوش آپلدورن
61 1949-50 لیمبورگیا بلاو ویت آمستردام ماوریتس
62 1950-51 پی اس وی آیندهوون دور ویلسکراخت استرک ویلم 2
63 1951-52 ویلم 2 هرمس اچ اف سی هارلم
64 1952-53 آر سی اچ اف سی آیندهوون اسپارتا روتردام
65 1953-54 اف سی آیندهوون دی او اس [3] پی اس وی آیندهوون
66 1954-55 ویلم 2 ان ای سی بردا پی اس وی آیندهوون
67 1955-56 رودا ان ای سی بردا الینکویجک [3]
68 1956-57 آژاکس فورتونا سیتارد اسپورت کلوب انشده
69 1957-58 دی او اس اسپورت کلوب انشده آژاکس
70 1958-59 اسپارتا روتردام رودا فورتونا سیتارد
71 1959-60 آژاکس star فاینورد بلاو ویت آمستردام
72 1960-61 فاینورد آژاکس وی وی وی ونلو
73 1961-62 فاینورد پی اس وی آیندهوون بلاو ویت آمستردام
74 1962-63 پی اس وی آیندهوون آژاکس اسپارتا روتردام
75 1963-64 دور ویلسکراخت استرک پی اس وی آیندهوون اسپورت کلوب انشده
76 1964-65 فاینورد دور ویلسکراخت استرک ای دی او دن هاگ
77 1965-66 آژاکس فاینورد ای دی او دن هاگ
78 1966-67 آژاکس فاینورد اسپارتا روتردام
79 1967-68 آژاکس فاینورد گو اهد اگلس
80 1968-69 فاینورد آژاکس تونته
81 1969-70 آژاکس فاینورد پی اس وی آیندهوون
82 1970-71 فاینورد star آژاکس ای دی او دن هاگ
83 1971-72 آژاکس فاینورد تونته
84 1972-73 آژاکس فاینورد تونته
85 1973-74 فاینورد تونته آژاکس
86 1974-75 پی اس وی آیندهوون فاینورد آژاکس
87 1975-76 پی اس وی آیندهوون فاینورد آژاکس
88 1976-77 آژاکس پی اس وی آیندهوون آ زد آلکمار
89 1977-78 پی اس وی آیندهوون آژاکس آ زد آلکمار
90 1978-79 آژاکس فاینورد پی اس وی آیندهوون
91 1979-80 آژاکس آ زد آلکمار پی اس وی آیندهوون
92 1980-81 آ زد آلکمار آژاکس اوترخت
93 1981-82 آژاکس starstar پی اس وی آیندهوون آ زد آلکمار
94 1982-83 آژاکس فاینورد پی اس وی آیندهوون
95 1983-84 فاینورد پی اس وی آیندهوون آژاکس
96 1984-85 آژاکس پی اس وی آیندهوون فاینورد
97 1985-86 پی اس وی آیندهوون آژاکس فاینورد
98 1986-87 پی اس وی آیندهوون آژاکس فاینورد
99 1987-88 پی اس وی آیندهوون star آژاکس تونته
100 1988-89 پی اس وی آیندهوون آژاکس تونته
101 1989-90 آژاکس پی اس وی آیندهوون تونته
102 1990-91 پی اس وی آیندهوون آژاکس گرونینگن
103 1991-92 پی اس وی آیندهوون آژاکس فاینورد
104 1992-93 فاینورد پی اس وی آیندهوون آژاکس
105 1993-94 آژاکس فاینورد پی اس وی آیندهوون
106 1994-95 آژاکس رودا پی اس وی آیندهوون
107 1995-96 آژاکس پی اس وی آیندهوون فاینورد
108 1996-97 پی اس وی آیندهوون فاینورد تونته
109 1997-98 آژاکس پی اس وی آیندهوون ویتسه
110 1998-99 فاینورد ویلم 2 پی اس وی آیندهوون
111 1999-00 پی اس وی آیندهوون هیرنفین فاینورد
112 2000-01 پی اس وی آیندهوون فاینورد آژاکس
113 2001-02 آژاکس پی اس وی آیندهوون فاینورد
114 2002-03 پی اس وی آیندهوون آژاکس فاینورد
115 2003-04 آژاکس پی اس وی آیندهوون فاینورد
116 2004-05 پی اس وی آیندهوون آژاکس آ زد آلکمار
117 2005-06 پی اس وی آیندهوون آ زد آلکمار فاینورد
118 2006-07 پی اس وی آیندهوون starstar آژاکس آ زد آلکمار
119 2007-08 پی اس وی آیندهوون آژاکس ان ای سی بردا
120 2008-09 آ زد آلکمار تونته آژاکس
121 2009-10 تونته آژاکس پی اس وی آیندهوون
122 2010-11 آژاکس starstarstar تونته پی اس وی آیندهوون
123 2011-12 آژاکس فاینورد پی اس وی آیندهوون
124 2012-13 آژاکس پی اس وی آیندهوون فاینورد
125 2013-14 آژاکس فاینورد تونته
126 2014-15 پی اس وی آیندهوون آژاکس آ زد آلکمار
127 2015-16 پی اس وی آیندهوون آژاکس فاینورد
128 2016-17 فاینورد آژاکس پی اس وی آیندهوون
129 2017-18 پی اس وی آیندهوون آژاکس آ زد آلکمار
130 2018-19 آژاکس پی اس وی آیندهوون فاینورد
131 2020-21 آژاکس پی اس وی آیندهوون آ زد آلکمار
132 2021-22 آژاکس پی اس وی آیندهوون فاینورد
133 2022-23 فاینورد پی اس وی آیندهوون آژاکس
134 2023-24 پی اس وی آیندهوون فاینورد تونته
135 2024-25


[1] نام سابق باشگاه اف سی دن بوش
[2] نام سابق باشگاه تلستار
[3] باشگاه های دی او اس و الینکویجک در سال 1970 ادغام شده و باشگاه اوترخت را تشکیل داده اندفوتبال ملی

جام جهانی فوتبال
جام ملت های اروپا
لیگ ملت های اروپا
جام ملت های آمریکای جنوبی
جام ملت های آفریقا
قهرمانی ملت های آفریقا
جام ملت های آسیا
جام ملت های کونکاکاف
جام ملت های اقیانوسیه
جام کنفدراسیون ها
فوتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی فوتبال زیر 20 سال
جام جهانی فوتبال زیر 17 سال
فوتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی فوتبال غرب آسیا
قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی

فوتبال باشگاهی

لیگ ایران (لیگ برتر)
جام حذفی ایران
سوپر جام ایران
جام شهدای ایران

جام باشگاه های جهان

لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
لیگ کنفرانس اروپا
سوپر جام اروپا
جام برندگان جام اروپا

لیگ قهرمانان آسیا
لیگ قهرمانان آسیا دو
پرزیدنت کاپ آسیا
جام برندگان جام آسیا
سوپر جام آسیا

لیگ ایتالیا (سری آ)
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا)
سوپر جام ایتالیا

لیگ اسپانیا (لالیگا)
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری)
سوپر جام اسپانیا

لیگ انگلستان (پریمیر لیگ)
جام حذفی انگلستان (FA کاپ)
جام اتحادیه انگلستان (لیگ کاپ)
سوپر جام انگلستان (جام خیریه)

لیگ آلمان (بوندسلیگا)
جام حذفی آلمان (DFB پوکال)
سوپر جام آلمان

لیگ فرانسه (لیگ 1)
جام حذفی فرانسه
سوپر جام فرانسه
جام اتحادیه فرانسه

لیگ پرتغال (پریمیرا لیگا)
جام حذفی پرتغال (تاسا پرتغال)
جام اتحادیه پرتغال (تاسا لیگا)
سوپر جام پرتغال

لیگ هلند (اردیویسه)
جام حذفی هلند (KNVB کاپ)
سوپر جام هلند (یوهان کرایف)

لیگ ترکیه (سوپر لیگ)
جام حذفی ترکیه
سوپر جام ترکیه

لیگ کره جنوبی (کی لیگ)
لیگ ژاپن (جی لیگ)
لیگ چین (سوپر لیگ)

لیگ عربستان (لیگ حرفه‌ای)
جام حذفی عربستان

لیگ قطر (لیگ ستارگان)
جام حذفی قطر (جام امیر)

لیگ امارات (لیگ برتر)
جام حذفی امارات

فوتسال

جام جهانی فوتسال
جام جهانی کوچک (جایزه بزرگ)
قهرمانی فوتسال آسیا
جام فوتسال کنفدراسیون ها

جام فوتسال بین قاره ای
باشگاه های فوتسال آسیا
لیگ برتر فوتسال ایران
جام حذفی فوتسال

فوتبال ساحلی

جام جهانی فوتبال ساحلی
جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی
قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا

لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران

والیبال

والیبال در المپیک تابستانی
قهرمانی والیبال جهان
جام جهانی والیبال
جام بزرگ قهرمانان والیبال جهان
لیگ ملت های والیبال
لیگ جهانی والیبال
والیبال در بازی های آسیایی
قهرمانی والیبال آسیا
جام والیبال آسیا

قهرمانی باشگاه های جهان
قهرمانی باشگاه های آسیا
لیگ برتر والیبال ایران

بسکتبال

بسکتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی بسکتبال
بسکتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی بسکتبال آسیا
جام بسکتبال آسیا

لیگ برتر بسکتبال ایران
اتحادیه ملی بسکتبال (NBA)

هندبال

هندبال در بازی های آسیایی
لیگ برتر هندبال ایران

بانوان

جام جهانی فوتبال زنان
لیگ برتر بانوان فوتبال ایران