رده بندی لیگ برتر بسکتبال


zob_ahan Mahram
بیشترین تعداد قهرمانی
ذوب آهن و مهرام (7 دوره)
Petrochimi
قهرمان فعلی
پتروشیمی بندر امام


# تیم قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

1 ذوب آهن اصفهان 7 5 2 4 -
2 مهرام تهران 7 2 1 - -
3 پتروشیمی بندر امام خوزستان 4 4 3 1 1
4 صبا باتری تهران 3 2 - - -
5 پیکان تهران 2 3 3 2 -
6 صنام تهران 2 2 - 1 -
7 شهرداری اصفهان اصفهان 2 - - - -
8 ژاندارمری تهران 1 - - - -
9 دانشگاه آزاد تهران - 2 3 1 2
10 شهرداری گرگان گلستان - 2 1 2 1
11 بانک تجارت تهران - 2 - - -
12 پالایش نفت آبادان خوزستان - 2 - - -
13 ایران نارا تهران - 1 1 - 1
14 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - 1 - 1 -
15 راه آهن تهران - - 3 1 1
16 اتکا گرگان گلستان - - 3 - -
17 فولاد ماهان اصفهان - - 2 - -
18 صبامهر قزوین قزوین - - 1 1 -
19 شیمیدر تهران - - 1 - -
20 فتح تهران تهران - - 1 - -
21 فجر سپاه تهران تهران - - 1 - -
22 کاوه تهران تهران - - 1 - -
23 گسترش تهران تهران - - 1 - -
24 شهرداری اراک مرکزی - - - 2 -
25 توزین الکتریک کاشان اصفهان - - - 1 -
26 سیمین سپاهان اصفهان - - - 1 -
27 فولاد هفت الماس قزوین - - - 1 -
28 پتروشیمی ماهشهر خوزستان - - - - 1
29 پگاه شیراز فارس - - - - 1
30 تراکتورسازی خراسان خراسان رضوی - - - - 1
31 قائم رضا اصفهان اصفهان - - - - 1
32 همیاری زنجان زنجان - - - - 1
33 هیئت بسکتبال گرگان گلستان - - - - 1

مجموع 28 28 28 19 12


# استان قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

1 تهران 15 14 16 5 4
2 اصفهان 9 6 4 7 7
3 خوزستان 4 6 3 1 2
4 گلستان - 2 4 2 2
5 قزوین - - 1 2 -
6 مرکزی - - - 2 -
7 خراسان رضوی - - - - 1
8 زنجان - - - - 1
9 فارس - - - - 1

مجموع 28 28 28 19 12


لیست قهرمانان لیگ برتر بسکتبال

EasyLoan EasyTransfer EasyCheck