نمودار جام حذفی - فصل 98-1397  یک شانزدهم نهایی یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                               
     
     
       
       
   
     
       
       
     
     
     
       
   
     
       
       
     
     
     
       
   
     
     
       
     
     
     
       
   
   
   
   
     
     
       
       
   
     
       
       
     
     
     
       
   
     
     
       
     
     
     
       
   
     
     
       
     
     
     
       
   
     


فصل 97-1396
فصل 97-1396


جام حذفی - فصل 98-1397