لیست قهرمانان لیگ برتر فوتسال


Mansouri
بیشترین تعداد قهرمانی
گیتی پسند (2 دوره)
Tasisat
قهرمان فعلی
مس سونگون


# فصل قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

لیگ برتر
1 1378 پیمان تهران - - - -
2 1379 پیمان تهران فراز قم مقاومت گیلان - -
3 1380 استقلال تهران هسا اصفهان فراز قم - -
4 1381 استقلال تهران پاس تهران هسا اصفهان - -
5 1382 پاس تهران استقلال تهران شن سا ساوه - -
سوپر لیگ
6 1383 شن سا ساوه شهید منصوری ارم کیش قم راه آهن تهران پاس تهران
7 1384 تام ایران خودرو ارم کیش قم شن سا ساوه پگاه گیلان پست اصفهان
8 1385 شن سا ساوه تام ایران خودرو راه آهن تهران پست اصفهان علم و ادب مشهد
9 1386 تام ایران خودرو شهید منصوری فولاد ماهان ارم کیش قم علم و ادب مشهد
10 1387 فولاد ماهان ارم کیش قم تام ایران خودرو شهید منصوری راه ساری
11 1388 فولاد ماهان شهید منصوری شرکت ملی حفاری پتروشیمی تبریز صدرا شیراز
12 1389 شهید منصوری گیتی پسند فولاد ماهان فیروز صفه گسترش فولاد تبریز
13 1390 شهید منصوری گیتی پسند فولاد ماهان شرکت ملی حفاری گسترش فولاد تبریز
14 1391 گیتی پسند صبای قم شهید منصوری دبیری تبریز میثاق تهران
15 1392 دبیری تبریز گیتی پسند شرکت ملی حفاری شهید منصوری میثاق تهران
16 1393 تاسیسات دریایی گیتی پسند مس سونگون شرکت ملی حفاری شهید منصوری
17 1394 تاسیسات دریایی مس سونگون گیتی پسند دبیری تبریز شرکت ملی حفاری
18 1395 گیتی پسند دبیری تبریز مس سونگون شرکت ملی حفاری تاسیسات دریایی
19 1396 مس سونگون تاسیسات دریایی گیتی پسند شرکت ملی حفاری آتلیه طهران قم

20 1397


رتبه بندی لیگ برتر فوتسال

EasyErs EasyAccounting EasyCheck