نمودار جام حذفی - فصل 1396-97
  یک شانزدهم نهایی یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                               
     
     
       
       
   
     
       
       
     
     
     
       
   
     
       
       
     
     
     
       
   
     
     
       
     
     
     
       
   
   
   
   
     
     
       
       
   
     
       
       
     
     
     
       
   
     
     
       
     
     
     
       
   
     
     
       
     
     
     
       
   
     


فصل 1395-96
فصل 1395-96


جام حذفی - فصل 1396-97