لیست قهرمانان لیگ برتر بسکتبال


zob_ahan Mahram
بیشترین تعداد قهرمانی
ذوب آهن و مهرام (7 دوره)
Petrochimi
قهرمان فعلی
پتروشیمی بندر امام


# فصل قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

دسته ‌یک
1 1368 ژاندارمری شاهین گرگان - - -
2 1370 شهرداری اصفهان شهرداری گرگان گسترش تهران - -
3 1371 شهرداری اصفهان دانشگاه آزاد اتکا گرگان - -
4 1372 ذوب آهن بانک تجارت اتکا گرگان - -
5 1373 ذوب آهن بانک تجارت اتکا گرگان - راه آهن - -
6 1374 پیکان تهران ذوب آهن راه آهن تهران - -
7 1375 ذوب آهن پیکان تهران راه آهن تهران - -
8 1376 پیکان تهران ذوب آهن فتح تهران راه آهن تهران -
لیگ برتر
9 1377 ذوب آهن پیکان تهران فجر سپاه تهران - -
10 1378 ذوب آهن پیکان تهران شهرداری گرگان فولاد مبارکه اصفهان -
11 1379 ذوب آهن فولاد مبارکه اصفهان ایران نارا تهران - -
12 1380 ذوب آهن صنام تهران پیکان تهران سیمین سپاهان ایران نارا تهران
13 1381 صنام تهران ایران نارا تهران ذوب آهن پیکان تهران شهرداری گرگان
14 1382 صبا باتری صنام تهران ذوب آهن پیکان تهران قائم رضا اصفهان
15 1383 صنام تهران صبا باتری پیکان تهران ذوب آهن راه آهن تهران
16 1374 صبا باتری پتروشیمی بندر امام پیکان تهران صنام تهران پگاه شیراز
17 1385 صبا باتری پتروشیمی بندر امام مهرام تهران ذوب آهن هیئت بسکتبال گرگان
18 1386 مهرام تهران صبا باتری کاوه تهران ذوب آهن پتروشیمی بندر امام
19 1387 مهرام تهران ذوب آهن صبا مهر قزوین پتروشیمی بندر امام تراکتورسازی خراسان
20 1388 مهرام تهران ذوب آهن پتروشیمی بندر امام صبا مهر قزوین دانشگاه آزاد
21 1389 مهرام تهران ذوب آهن پتروشیمی بندر امام توزین الکتریک کاشان دانشگاه آزاد
22 1390 مهرام تهران پتروشیمی بندر امام فولاد ماهان اصفهان دانشگاه آزاد تهران پتروشیمی ماهشهر
23 1391 پتروشیمی بندر امام مهرام تهران فولاد ماهان اصفهان شهرداری گرگان همیاری زنجان
24 1392-93 پتروشیمی بندر امام مهرام تهران دانشگاه آزاد ذوب آهن -
25 1393 مهرام تهران پتروشیمی بندر امام دانشگاه آزاد فولاد هفت الماس -
26 1393-94 مهرام تهران دانشگاه آزاد پتروشیمی بندر امام شهرداری گرگان -
27 1394-95 پتروشیمی بندر امام پالايش نفت آبادان شیمیدر تهران شهرداری اراک -
28 1395-96 پتروشیمی بندر امام پالايش نفت آبادان دانشگاه آزاد شهرداری اراک -

29 1396-97


رده بندی لیگ برتر بسکتبال

EasyOrder EasyAccountingPlus EasyRollcall