شنبه 24 مهر

جدول کامل گلزنان جام حذفی فصل 01-1400

گلزنان جام حذفی فصل 01-1400 تعداد گل
فرشاد بکران (شهدای دوکوهه اندیمشک)
مهدی قربانزاده (سیمان شاهرود)
2
فرشاد بهاروند (شهدای دوکوهه اندیمشک)
سامان غلامی (شهدای دوکوهه اندیمشک)
پدرام محمدی (سیمان شاهرود)
ایمان پورمحمدی (آرتیمان ایرانیان فرشاد)
مهرداد خویشوند (وحدت آغشت البرز)
حسین پوراحمد (وحدت آغشت البرز)
1